Registered in RSCI
Journal" Herald of KRSU", 2021 year, Tom 21, no 10, p. 13- 17. UDC 342.721(091)(575.2)
Information about authors:

Иманкулова Айзада Нурбековна – аспирант кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, тел.: +996-559 990913, e-mail: imankulova_aizada@list.ru

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСТАНА О ПРАВЕ НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Иманкулова А.Н.
Abstract in Russian:

Иccледуется вопрос о правах человека на неприкосновенность частной жизни в контексте развития и совершенствования конституционного законодательства Кыргызстана на рубеже XX–XXI вв. Проведён исторический анализ развития рассматриваемого права с целью совершенствования действующего конституционного законодательства. Проанализированы место и значение данного права в системе конституционных прав и свобод человека в ретроспективе. Обосновывается необходимость адекватного законодательного регулирования данного права на конституционном уровне в целях обеспечения свободного развития личности.

Keywords in Russian:

Конституция; конституционное законодательство; права и свободы человека и гражданина; частная жизнь индивида; защита частной жизни; ответственность за нарушение права на неприкосновенность частной жизни

АДАМДЫН ЖЕКЕ ТУРМУШУНУН КОЛ ТИЙБЕСТИГИНЕ УКУГУ ЖӨНҮНДӨ КЫРГЫЗСТАНДЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМДАРЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮНҮН ТАРЫХЫЙ БАСКЫЧТАРЫ ТУУРАЛУУ МАСЕЛЕ
Иманкулова А.Н.
Astract in Kyrgyz :

Макалада XX–XXI кылымдардын башындагы Кыргызстандын конституциялык мыйзамдарынын өнүгүшүнүн жана өркүндөтүлүшүнүн шартында адамдын жеке турмушунун кол тийбестигине болгон укуктары жөнүндө маселе каралат. Колдонуудагы конституциялык мыйзамдарды өркүндөтүү максатында, каралып жаткан мыйзамдын өнүгүшүнө тарыхый талдоо жүргүзүлөт. Бул укуктун адамдын конституциялык укуктары менен эркиндиктеринин системасындагы орду жана мааниси артка талданат. Жеке адамдын эркин өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн бул укукту конституциялык деңгээлде адекваттуу мыйзамдык жөнгө салуунун зарылдыгы негизделген.

Keywords in Kyrgyz:

Конституция; конституциялык мыйзамдар; адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери; инсандын жеке жашоосу; жеке турмушту коргоо; жеке турмуштун кол тийбестик укугун бузуу үчүн жоопкерчилик

TO THE ISSUE OF THE HISTORICAL ASPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL LEGISLATION OF KYRGYZSTAN ON THE HUMAN RIGHT TO PRIVACY PROTECTION
Imankulova A.N.
Abstract in English:

The legal nature of the human right to privacy protection in the context of the development and improvement of the constitutional legislation of Kyrgyzstan at the turn of the XX–XXI centuries has been investigated. The historical analysis of the development of the law under consideration is carried out in order to improve the current constitutional legislation. The place and significance of this right in the system of constitutional human rights and freedoms are analyzed in retrospect. The necessity of adequate regulation of this right at the constitutional level in order to ensure the free development of the individual is substantiated.

Keywords in English:

Constitution; constitutional legislation; human and civil rights and freedoms; private life of an individual; protection of private life; responsibility for violation of the right to privacy protection

Copy the output according to GOST
Imankulova A.N. TO THE ISSUE OF THE HISTORICAL ASPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL LEGISLATION OF KYRGYZSTAN ON THE HUMAN RIGHT TO PRIVACY PROTECTION / A.N. Imankulova // Herald of KRSU. 2021. T. 21. No 10. S. 13- 17.