Registered in RSCI
Journal" Herald of KRSU", 2022 year, Tom 22, no 1, p. 47- 51. UDC 616.212-089.844 DOI 10.36979/1694-500X-2022-22-1-47-51
Information about authors:

Кадыров Максуд Саттарович – канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, тел.: +996-550 988223, e-mail: maksutkadyrov3@gmail.com
Ашырбаев Айбек Арсымович – канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, тел.: +996-558 101888, e-mail: ashirbaev_aibek@mail.ru
Двумаров Абдула Аданович – канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, тел.: +996-550 225116, e-mail: abdulla_dvumarov@mail.ru
Суров Эдир Арбудуевич – канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, тел.: +996-555 727872, e-mail: surovedir@gmail.com
Мурзалиев Эрлан Мухаметсалыкович – ст. преподаватель кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, тел.: +996-558 202888, e-mail: murzalievzzz@gmail.com

ЗАКРЫТАЯ СОХРАНЯЮЩАЯ РЕКОНСТРУКТИВНАЯ РИНОПЛАСТИКА КАК МЕТОД ВЫБОРА У ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ НАРУЖНОГО НОСА
Кадыров М.С., Ашырбаев А.А., Двумаров А.А., Суров Э.А., Мурзалиев Э.М.
Abstract in Russian:

Представлен cовременный подход к лечению пациентов с вpожденными аномалиями и деформациями наружного носа, предусматривающий восстановление анатомической целостности и функции носа, а также достижение возможного эстетического результата. В клинике «Пластической хирургии Maxclinic» с 2017–2019 гг. прооперированы 21 пациент с врожденными деформациями наружного носа: мужчин – 3, женщин – 18 в возрасте от трех до 35 лет. При устранении врожденных деформаций наружного носа мы использовали закрытую ринопластику с сохранением связочного аппарата кончика носа. У всех оперированных пациентов получен положительный результат, во всех случаях удалось добиться улучшения функционального и эстетического состояния. Применение закрытой ринопластики при деформациях наружного носа ничем не уступает открытой методике получения более красивой и гармоничной формы носа по сравнению с исходной. Важно помнить, что операции на структурах носа должны оказывать не только эстетический, но и функциональный эффекты.

Keywords in Russian:

ринопластика; закрытая ринопластика; врожденные деформации носа; вторичная реконструкция носа

СЫРТКЫ МУРУНДУН ТУБАСА ДЕФОРМАЦИЯСЫ БАР БЕЙТАПТАРДА ТАНДОО ЫКМАСЫ КАТАРЫ ЖАБЫК САКТАГЫЧ РЕКОНСТРУКТИВДҮҮ РИНОПЛАСТИКА
Кадыров М.С., Ашырбаев А.А., Двумаров А.А., Суров Э.А., Мурзалиев Э.М.
Astract in Kyrgyz :

Бул макалада мурундун тубаса кемтиктери жана майышуусу бар бейтаптарды дарылоонун заманбап ыкмасы сунушталат, ал мурундун анатомиялык бүтүндүгүн жана функциясын калыбына келтирүүнү, ошондой эле мүмкүн болуучу эстетикалык натыйжага жетишүүнү камсыз кылат. «Maxclinic пластикалык хирургия» клиникасында 2017–2019-жылдары 3 жаштан 35 жашка чейинки сырткы мурундун тубаса майыптыгы бар 21 бейтапка операция жасалган: эркектер – 3, аялдар – 18. Сырткы мурундун тубаса майыптыгын жоюуда мурундун учундагы байланыштыруучу аппаратты сактап, жабык ринопластика колдондук. Операцияланган бардык бейтаптар оң натыйжага жетишти, бардык учурларда функционалдык жана эстетикалык абалын жакшыртууга жетишүүгө мүмкүн болду. Сырткы мурундун майышуусунда жабык ринопластиканы колдонуу баштапкыга салыштырмалуу мурундун сулуу жана гармониялуу формасын алуунун ачык ыкмасынан эч кандай кем калышпайт. Мурунга жасалган операциялар эстетикалык гана эмес, функционалдык эффекттерге ээ болушу керек экенин эстен чыгарбоо керек.

Keywords in Kyrgyz:

ринопластика; жабык ринопластика; мурундун тубаса майышуусу; мурундун экинчи реконструкциясы

CLOSED PRESERVATION RECONSTRUCTION RHINOPLASTY AS A METHOD OF CHOICE PATIENTS WITH CONGENITAL DEFORMATION EXTERNAL NOSE
Kadyrov M.S., Ashyrbaev A.A., Dvumarov A.A., Surov E.A., Murzaliev E.M.
Abstract in English:

This article presents a modern approach to the treatment of patients with unexpected anomalies and deformities of the external nose, which provides for the restoration of anatomical integrity and its functions, as well as the achievement of a possible aesthetic result. At the Maxclinic Plastic Surgery Clinic from 2017–2019. operated on 21 patients with congenital deformities of the external nose: 3 men, 18 women aged from 3 to 35 years. When eliminating congenital deformities of the external nose, we used closed rhinoplasty with preservation of the ligamentous apparatus of the tip of the nose. All the operated patients had a positive result, in all cases it was possible to achieve an improvement in the functional and aesthetic state. The use of closed rhinoplasty for deformations of the external nose is in no way inferior to the open technique to obtain a more beautiful and harmonious nose shape compared to the initial one. It is important to remember that operations on the structures of the nose should have not only aesthetic, but also functional effects.

Keywords in English:

rhinoplasty; closed rhinoplasty; congenital nose deformities; secondary nose reconstruction

Copy the output according to GOST
Kadyrov M.S. CLOSED PRESERVATION RECONSTRUCTION RHINOPLASTY AS A METHOD OF CHOICE PATIENTS WITH CONGENITAL DEFORMATION EXTERNAL NOSE / M.S. Kadyrov, A.A. Ashyrbaev, A.A. Dvumarov and etc. // Herald of KRSU. 2022. T. 22. No 1. S. 47- 51.