Зарегистрированы в РИНЦ
Журнал «Вестник КРСУ», 2021 год, Том 21, № 2, Стр. 31-35. УДК 94(574+575.2):327
Сведения об авторах:

Курманов Зайнидин Карпекович – д-р ист. наук, профессор кафедры международных отношений  КРСУ, академик Академии истории и обществоведения Республики Казахстан, проректор Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики, тел.: +996-555 952525, e-mail: bethovenzk@mail.ru
Сарсенбаев Булат Сергазиевич – канд. ист. наук, соискатель кафедры международных отношений КРСУ, e-mail: bulatsar57@yahoo.com

ТУРАР РЫСКУЛОВ И КЫРГЫЗЫ
Курманов З.К., Сарсенбаев Б.С.
Аннотация на русском языке:

Исследованы казахско-кыргызские отношения в советский период до середины 30-х гг. ХХ в. в строительстве национальной государственности. О той помощи, которую в сложных условиях внутрипартийной борьбы и конкуренции между разными группами советской политической элиты оказывал кыргызским политикам лично Турар Рыскулов, выдающийся туркестанский и казахский политик и государственный деятель всесоюзного и международного масштаба. Приводятся ранее неизвестные сведения и интересные исторические параллели в судьбах кыргызских политиков.

Ключевые слова на русском языке:

Алаш; Семиречье; Туркестан; туркестанские работники; туркестанцы; туркестанская комиссия; ВЦИК; Бухара; Хива; ККАО

ТУРАР РЫСКУЛОВ ЖАНА КЫРГЫЗДАР
Курманов З.К., Сарсенбаев Б.С.
Аннотация на кыргызском языке:

Бул макалада ХХ кылымдын 30-жылдарынын ортосуна чейинки совет мезгилиндеги улуттук мамлекеттүүлүктү калыптандыруудагы казак-кыргыз мамилелери изилдөөгө алынган. Бүткүл союздук жана эл аралык масштабдагы көрүнүктүү Түркстан жана казак саясатчысы жана мамлекеттик ишмери Турар Рыскулов кыргыз саясий ишмерлерине партиялык ички күрөштүн татаал шарттарында жана советтик саясий элитанын ар кандай топторунун атаандаштыгында жеке өзү жардам көрсөткөндүгү жөнүндө айтылат. Макалада буга чейин белгисиз болгон маалыматтар жана кыргыз саясатчыларынын тагдырындагы кызыктуу тарыхый окшоштуктар берилген.

Ключевые слова на кыргызском языке:

Алаш; Жети-Суу; Түркстан; түркстан эмгекчилери; түркстандыктар; түркстан комиссиясы; Бүткүл россиялык борбордук аткаруу комитети; Бухара; Хива; ККАО

TURAR RYSKULOV AND THE KYRGYZ
Kurmanov Z.K., Sarsenbaev B.S.
Аннотация на английском языке:

This article is devoted to the study of Kazakh-Kyrgyz relations in the Soviet period until the mid-30s of the twentieth century. in the construction of national statehood. About the assistance that Turar Ryskulov, an outstanding Turkestan and Kazakh politician and statesman of the all-Union and international scale, personally provided to the Kyrgyz politicians in difficult conditions of intra-party struggle and competition between different groups of the Soviet political elite. The article provides previously unknown information and interesting historical parallels in the fates of Kyrgyz politicians.

Ключевые слова на английском языке:

Alash; Semirechye; Turkestan; Turkestan workers; Turkestanis; Turkestan commission; All-Russian Central Executive Committee; Bukhara; Khiva; KKAO

Скопировать выходные данные по ГОСТУ
Курманов З.К. ТУРАР РЫСКУЛОВ И КЫРГЫЗЫ / Курманов, Б.С. Сарсенбаев // Вестник КРСУ. 2021. Т. 21. № 2. С. 31-35.