Зарегистрированы в РИНЦ
Журнал «Вестник КРСУ», 2021 год, Том 21, № 2, Стр. 91-95. УДК 811.111:378.147
Сведения об авторах:

Волкотрубова Альбина Владимировна – канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков  КРСУ, тел.: +996-555-718400, е-mail: albina-yana@list.ru
Молдомусаева Гульмира Эрмекбаевна –  ст.  преподаватель  английского  языка  Инновационного колледжа Американского университета Центральной Азии, тел.: +996-773-305024, е-mail: moldomusaeva-gu@mail.ru

ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКА: ВАЖНЫЙ ЭТАП ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Волкотрубова А.В., Молдомусаева Г.Э.
Аннотация на русском языке:

Данная статья посвящена определению планирования урока английского языка в педагогическом аспекте, а также особенностям обучения по плану, умений и навыков. Актуальность изучения английского языка определяется его ролью в современном мире. Рассматриваются этапы планирования урока, которые являются главной задачей преподавателя. Авторы рассказывают об успешном зарубежном опыте, который им пришлось наблюдать самим, совершенство которого позволяет в полной мере применять положительный опыт обучения студентов в Кыргызстане. В наши дни, особенно в условиях развития глобальных компьютерных сетей, это язык передовой науки и техники, политики, торговли и межличностной коммуникации, т. е., без преувеличения, язык межнационального общения. Именно поэтому глубокое знание особенностей проведения урока английского языка, его содержания и структуры позволит педагогам перестроить преподавание английского языка в университетах Кыргызстана в связи с современными требованиями общества, что может значительно повысить качество обучения студентов иностранному языку.

Ключевые слова на русском языке:

планирование урока; эффективное преподавание; иностранный язык; обучение студентов; стажировка; саморазвитие; учебный процесс; переобучение; владение навыками

САБАКТЫ ПЛАНДОО: ЧЕТ ТИЛДЕРИН НАТЫЙЖАЛУУ ОКУТУУНУН МААНИЛҮҮ ЭТАБЫ
Волкотрубова А.В., Молдомусаева Г.Э.
Аннотация на кыргызском языке:

Бул макала англис тили сабагын педагогикалык аспектинде пландаштырууга, ошондой эле планга, көндүмдөргө жана жөндөмдөргө ылайык окутуунун өзгөчөлүктөрүн аныктоого арналган. Англис тилин үйрөнүүнүн актуалдуулугу анын дүйнө жүзүндөгү азыркы ролу менен аныкталат. Мугалимдин негизги милдети болгон сабакты пландоо этаптары каралат. Авторлор өзүлөрү байкаган ийгиликтүү чет өлкөлүк тажрыйба жөнүндө сөз кылышкан, аталган тажрыйбанын кемчиликсиздиги анын оң жактарын толугу менен Кыргызстандын студенттерин окутууда колдонууга мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө, айрыкча, глобалдык компьютердик тармактардын өнүгүү шартында, англис тили алдыңкы илимдин жана техниканын, саясаттын, соода-сатыктын жана адамдар ортосундагы баарлашуунун тили, б. а. эл аралык байланыштын тили. Ошондуктан англис тили сабагын өткөрүүнүн өзгөчөлүктөрүн, анын мазмунун жана түзүмүн терең билүү мугалимдерге Кыргызстандын университеттеринде англис тилин окутууну коомдун заманбап талаптарына байланыштуу кайра түзүүгө мүмкүндүк берет, бул студенттерди чет тилине окутуунун сапатын бир кыйла жогорулатат.

Ключевые слова на кыргызском языке:

сабакты пландоо; натыйжалуу окутуу; чет тили; студенттерди окутуу; стажировка; өзүн өзү өнүктүрүү; окуу процесси; кайра окутуу; көндүмдөргө ээ болуу

PLANNING LESSONS IS THE MOST IMPORTANT STAGE IN TEACHING ENGLISH EFFECTIVELY
Volkotrubova A.V., Moldomusaeva G.E.
Аннотация на английском языке:

This article is devoted to the definition of English language lesson planning in the pedagogical aspect, as well as the peculiarities of learning according to the plan, abilities and skills. The relevance of learning English is determined by its role in the modern world. The lesson planning stages are the main task of the teacher. The authors talk about the successful foreign experience which they had to observe themselves, the perfection of which makes it possible to fully apply the positive experience of teaching students in Kyrgyzstan. Today, especially in the context of the development of global computer networks, this is the language of advanced science and technology, politics, trade and interpersonal communication, i.e. without exaggerating the language of interethnic communication. That is why a deep knowledge of the characteristics of the English lesson, its content and structure, will allow teachers to restructure the teaching of English at universities in Kyrgyzstan in connection with the modern requirements of society, which can significantly improve the quality of students’ instruction in this language.

Ключевые слова на английском языке:

lesson planning; effective teaching; foreign language; teaching students; study placement; self-development; the learning process; retraining; proficiency in skills

Скопировать выходные данные по ГОСТУ
Волкотрубова А.В. ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКА: ВАЖНЫЙ ЭТАП ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА / А.В. Волкотрубова, Г.Э. Молдомусаева // Вестник КРСУ. 2021. Т. 21. № 2. С. 91-95.