Зарегистрированы в РИНЦ
Журнал «Вестник КРСУ», 2021 год, Том 21, № 3, Стр. 43-50. УДК 338.24(575.2)
Сведения об авторах:

Сансызбаева Гулимхан Абдрашовна – канд. экон. наук, доцент кафедры «Банковское дело и страхование» Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, тел.: +996-555 782211, е-mail: gulim1sansyz@gmail.com
Табышова Адилия Койчукеевна – преподаватель кафедры «Банковское дело и страхование» Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, тел.: +996-559 456059, е-mail: atabyshova@mail.ru

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОСТУПА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Сансызбаева Г.А., Табышова А.К.
Аннотация на русском языке:

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса является одним из факторов успешного развития экономики страны в целом. Недостаточность залогового обеспечения для получения необходимой суммы кредита в банках и высокие процентные ставки обусловливают ограничения для малого и среднего бизнеса. Такое положение вещей, в конечном счете, негативно влияет на социально-экономическое состояние Кыргызстана. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость особого внимания со стороны государства в плане оказания системной и эффективной поддержки, в частности в плане доступа малого и среднего бизнеса к льготному финансированию, а также решение проблемы недостаточности ликвидного залога по кредитам посредством механизма деятельности гарантийного фонда.

Ключевые слова на русском языке:

малый и средний бизнес; льготное финансирование; государственные субсидии; залоговое обеспечение; гарантийное поручительство; кредитный риск

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЧАКАН ЖАНА ОРТО ИШКАНАЛАРДЫН ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН КАРЖЫЛООГО ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮГҮН МАМЛЕКЕТТИК КОЛДООНУН УРУНТТУУ УЧУРЛАРЫ
Сансызбаева Г.А., Табышова А.К.
Аннотация на кыргызском языке:

Чакан жана орто бизнести мамлекеттик колдоо жалпы өлкө экономикасын ийгиликтүү өнүктүрүүнүн факторлорунун бири болуп эсептелет. Банктардан талап кылынган насыя суммасын алуу үчүн күрөөнүн жетишсиздиги жана жогорку пайыздык чендер чакан жана орто бизнес үчүн чектөөлөрдү жаратат. Иштин мындай абалы, акыры өлкөнүн чакан жана орто ишканалардын өнүгүүсүн олуттуу чектеп, жалпы Кыргызстандын социалдык-экономикалык абалына терс таасирин тийгизет. Бул өз кезегинде, мамлекет тарабынан системалуу жана натыйжалуу колдоо көрсөтүүдө, атап айтканда, чакан жана орто бизнес ишканаларын жеңилдетилген каржылоого жеткиликтүүлүккө жана кепилдик фондунун механизми аркылуу насыялар үчүн жетишсиз тез сатыла турган күрөө көйгөйүн чечүүгө мамлекеттин өзгөчө көңүл буруусун талап кылат.

Ключевые слова на кыргызском языке:

чакан жана орто бизнес; жеңилдетилген каржылоо; мамлекеттик субсидиялар; күрөө менен камсыздоо; кепилденген кепилдик; кредиттик тобокелдик

HIGHLIGHTS OF GOVERNMENT SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES ACCESS TO CONCESSIONAL FINANCE IN KYRGYZSTAN
Sansyzbaeva G.A., Tabyshova A.K.
Аннотация на английском языке:

State support for small and medium businesses (SMB) is one of the factors for the successful development of the country’s economy as a whole. Insufficient collateral to obtain the required loan amount from banks and high interest rates cause restrictions for small and medium businesses. This state of affairs, ultimately, significantly limits the development of the country’s small and medium business and negatively affects the socio-economic state of Kyrgyzstan as a whole. This, in turn, necessitates special attention from the state in terms of providing systematic and effective support, in particular in terms of access to concessional financing for small and medium businesses, as well as solving the problem of insufficient liquid collateral for loans through the mechanism of the guarantee fund.

Ключевые слова на английском языке:

small and medium businesses (SMB); concessional financing; government subsidies; collateral; guarantee surety; credit risk

Скопировать выходные данные по ГОСТУ
Сансызбаева Г.А. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОСТУПА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ В КЫРГЫЗСТАНЕ / Г.А. Сансызбаева, А.К. Табышова // Вестник КРСУ. 2021. Т. 21. № 3. С. 43-50.