Зарегистрированы в РИНЦ
Журнал «Вестник КРСУ», 2021 год, Том 21, № 3, Стр. 134-141. УДК 341.217
Сведения об авторах:

Турсунбаева Назира Сартбаевна – канд. юрид. наук, доцент кафедры международного и конституционного права юридического факультета КРСУ, тел.: +996-555 030589, e-mail: nazira.tursunbaeva@gmail.com
Салыжанова Элина Салыжановна – правовой специалист Ассоциации юридических клиник Кыргызстана, г. Бишкек, тел.: +996-773 250699, e-mail: elinasalyzhanova@gmail.com

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: ВЫЗОВ ДЛЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Турсунбаева Н.С., Салыжанова Э.С.
Аннотация на русском языке:

Целью настоящей статьи являются рассмотрение становления Евразийского экономического союза как одного из этапов евразийской экономической интеграции и анализ его существования в условиях появления и распространения нового вида коронавирусной инфекции. Практическая значимость статьи заключается в том, что ее результаты могут быть взяты во внимание при определении дальнейшей траектории Евразийского экономического союза. Ведь даже временное закрытие государственных границ с целью изоляции не только представляет угрозу для экономической безопасности стран Евразийского экономического союза, но и для самой интеграции. Посредством диалектического метода познания, общенаучных и специально-правовых методов были получены следующие результаты. Определено, что по причине существующего еще до пандемии «национального эгоизма» над интересами интеграции в Евразийском экономическом союзе и вероятности только его усиления в настоящее время, считается очень важным всем странам-членам организации осуществлять собственные действия, скоординированно и «сообща». При этом необходимо использовать все возможности евразийской интеграции. Посредством рассмотрения правового поля Евразийского экономического союза и вносимых изменений, обосновано, что договорно-правовая основа организации имеет достаточную базу для принятия дальнейших мер по борьбе с негативными последствиями коронавирусной инфекции. Рассмотрение предлагаемых в Евразийском экономическом союзе стабилизационных мер в долгосрочной перспективе показало, что одна из них имеет достаточно дискуссионный характер, а поэтому может быть принята только при условии глубокого анализа и с учетом чувствительности рынка каждого государства-члена Евразийского экономического союза. В свою очередь, в целях укрепления интеграции в рамках Евразийского экономического союза и борьбы с отрицательными последствиями пандемии были представлены собственные предложения и рекомендации.

Ключевые слова на русском языке:

Евразийское экономический союз; стабилизационные меры; коронавирусное инфекционное заболевание; интеграция; валютная спекуляция; правовая база

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯСЫ КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫ БОЮНЧА ПАНДЕМИЯНЫН ШАРТЫНДА: ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ ҮЧҮН ЧАКЫРЫК
Турсунбаева Н.С., Салыжанова Э.С.
Аннотация на кыргызском языке:

Бул макаланын максаты Евразия экономикалык бирлигинин калыптанышын евразия экономикалык интеграциясынын этаптарынын бири катары кароо жана коронавирус инфекциясынын жаңы түрүнүн пайда болуу жана жайылуу шартында ага талдоо жүргүзүү болуп эсептелет. Макаланын практикалык мааниси – анын натыйжаларын Евразия экономикалык бирлигинин мындан аркы аймагын аныктоодо эске алса болот. Анткени, изоляциялоо максатында мамлекеттик чек аралардын убактылуу жабылышы Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн экономикалык коопсуздугуна гана эмес, интеграциянын өзүнө да коркунуч туудурат. Диалектикалык таанып билүү ыкмасынын, жалпы илимий жана атайын укуктук ыкмалардын жардамы менен төмөнкүдөй натыйжалар алынды. Пандемияга чейин эле Евразия экономикалык бирлигине интеграциялоо кызыкчылыгынан «улуттук эгоизмдин» жогору болушу себебинен жана азыркы учурда анын бекемделишине байланыштуу, бардык уюмга мүчө-мамлекеттер үчүн өз аракеттерин, макулдашылган тартипте жана «чогуу» ишке ашыруусу өтө маанилүү деп табылды. Ошол эле учурда, евразиялык интеграциянын бардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу зарыл. Евразия экономикалык бирлигинин укуктук талаасын жана киргизилген өзгөртүүлөрдү карап чыгуу менен, уюмдун келишимдик-укуктук базасы коронавирус инфекциясынын терс кесепеттерине каршы күрөшүү боюнча чараларды көрүүгө жетиштүү негиз бар экендиги далилденди. Евразия экономикалык бирлигине узак мөөнөткө сунуш кылынган турукташтыруу чараларын карап чыгууда, алардын бири талкуулоочу мүнөзгө ээ экендигин көрсөттү, ошондуктан, бул чаралар Евразия экономикалык бирлигине мүчө болгон ар бир мамлекеттин рыногунун сезимталдыгын эске алуу менен, терең талдоонун шартында гана кабыл алынышы мүмкүн. Өз кезегинде, Евразия экономикалык бирлигинин алкагындагы интеграцияны бекемдөө жана пандемиянын терс
кесепеттерине каршы туруу максатында, өздүк сунуштар берилген.

Ключевые слова на кыргызском языке:

Евразия экономикалык бирлиги; турукташтыруу чаралары; коронавирустук инфекциялык оору; интеграциялоо; валютаны алып сатуу; укуктук база

EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC: A CHALLENGE FOR THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Tursunbaeva N.S., Salyzhanova E.S.
Аннотация на английском языке:

The purpose of this article is to consider the formation of the Eurasian Economic Union as one of the stages of the Eurasian economic integration and analyze its existence in the context of the emergence and spread of a new type of coronаvirus infection. The practical significance of the article is that its results can be taken into account when determining the further trajectory of the Eurasian Economic Union. After all, even the temporary closure of state borders for the purpose of isolation not only poses a threat to the economic security of the Eurasian Economic Union countries, but also to integration itself. The following results were obtained using the dialectical method of cognition, General scientific and special legal methods. It is determined that due to the “national egoism” that existed before the pandemic over the interests of integration in the Eurasian Economic Union and the probability of its only strengthening at the present time, it is considered very important for all member States to carry out their own actions, coordinated and “together”. At the same time, it is necessary to use all the opportunities of the Eurasian integration. By considering the legal framework of the Eurasian Economic Union and the changes made, it is proved that the legal framework of the Eurasian Economic Union has a sufficient basis for taking further measures to combat the negative consequences of coronavirus infection. Consideration of the proposed stabilization measures in the Eurasian Economic Union in the long term has shown that one of them is quite controversial, and therefore can be adopted only if a deep analysis is made, and taking into account the market sensitivity of each member state of the organization. In turn, in order to strengthen integration within the Eurasian Economic Union and combat the negative consequences of the pandemic, their own proposals and recommendations were presented.

Ключевые слова на английском языке:

Eurasian Economic Union; stabilization measures; coronavirus infection; integration; currency speculation; legal framework

Скопировать выходные данные по ГОСТУ
Турсунбаева Н.С. ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: ВЫЗОВ ДЛЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА / Н.С. Турсунбаева, Э.С. Салыжанова // Вестник КРСУ. 2021. Т. 21. № 3. С. 134-141.