Зарегистрированы в РИНЦ
Журнал «Вестник КРСУ», 2022 год, Том 22, № 9, Стр. 110-117. УДК 616.216 DOI 10.36979/1694-500X-2022-22-9-110-117
Сведения об авторах:

Нуркеев Нургазы Бактыбекович – канд. мед. наук, и.о. доцента кафедры оториноларингологии Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, тел.: +996-557 705585, e-mail: bc_nurkeev@mail.ru
Байбориева Айзада Аликовна – канд. мед. наук, ст. преподаватель кафедры оториноларингологии им. Г.А. Фейгина медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, тел.: +996-505 403067, e-mail: kenenbaevva@gmail.com
Турапова Жазира Маратовна – аспирант кафедры оториноларингологии им. Г.А. Фейгина медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, тел.: +996-557 147157, e-mail: jazyra_t@mail.ru

ХРОНИЧЕСКИЙ ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ (Обзор литературы)
Нуркеев Н.Б., Байбориева А.А., Турапова Ж.М.
Аннотация на русском языке:

В данной статье проведен обзор хронического полипозного риносинусита, который считается одним из важных клинических заболеваний в практике оториноларинголога. Данный патологический процесс часто ассоциируется с астмой и аллергическим ринитом, но клеточные и молекулярные механизмы, которые вносят вклад в клинические симптомы, до конца не изучены. Считается, что дефекты барьера эпителиальных клеток носовых пазух, повышенное воздействие патогенных и колонизированных бактерий и нарушение регуляции иммунной системы пациента играют важную роль в патогенезе заболевания. В связи с частыми рецидивами необходимы дополнительные исследования для дальнейшего изучения клинических и патофизиологических особенностей полипозного риносинусита, чтобы можно было идентифицировать биомаркёры и сделать новые достижения для улучшения лечения и ведения этого заболевания.

Ключевые слова на русском языке:

хронический риносинусит; полипы; придаточные пазухи носа

ƟНƟКƟТ ПОЛИПОЗДУК РИНОСИНУСИТ (Адабияттарга сереп салуу)
Нуркеев Н.Б., Байбориева А.А., Турапова Ж.М.
Аннотация на кыргызском языке:

Бул макалада оториноларингологдун практикасында маанилүү клиникалык оорулардын бири болуп саналган мурундун полиптери менен коштолгон өнөкөт риносинуситке сереп берилген. Бул патологиялык процесс көбүнчө астма жана аллергиялык ринит менен байланышкан, бирок клиникалык белгилердин пайда болушуна өбөлгө түзгөн клеткалык жана молекулярдык механизмдер толук изилденген эмес. Эпителий синус клеткасынын тоскоолдук кемчиликтери, патогендик жана колонияланган бактериялардын таасиринин жогорулашы жана бейтаптын иммундук системасынын жөнгө салынышы оорунун патогенезинде маанилүү ролду ойнойт деп эсептелет. Оорунун патогенезинде мурун көңдөйүнүн эпителий клеткасынын тосмосунун дефекттери, патогендик жана колонизацияланган бактериялардын таасиринин көбөйүшү жана бейтаптын иммундук системасынын бузулушу маанилүү роль ойнойт деп эсептелет. Тез-тез кайталангандыктан, полипоздук риносинуситтин клиникалык жана патофизиологиялык өзгөчөлүктөрүн андан ары изилдөө үчүн көбүрөөк изилдөө жүргүзүү керек, андыктан биомаркерлерди аныктап, ооруну дарылоону жана башкарууну жакшыртуу үчүн жаңы жетишкендиктер жасалышы мүмкүн.

Ключевые слова на кыргызском языке:

өнөкөт риносинусит; полиптер; мурун тегерегиндеги көӊдөйлөр

CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS (Literature review)
Nurkeev N.B., Baiborieva A.A., Turapova Zh.M.
Аннотация на английском языке:

This article provides an overview of chronic rhinosinusitis with nasal polyps, which is considered one of the important clinical diseases in the practice of an otorhinolaryngologist. This pathological process is often associated with asthma and allergic rhinitis, but the cellular and molecular mechanisms that contribute to clinical symptoms are not fully understood. Defects in the sinus epithelial cell barrier, increased exposure to pathogenic and colonized bacteria, and dysregulation of the host immune system are thought to play important roles in the pathogenesis of the disease. Due to frequent relapses more research is needed to further explore the clinical and pathophysiological features of rhinosinusitis with nasal polyps so that biomarkers can be identified and new advances can be made to improve the treatment and management of this disease.

Ключевые слова на английском языке:

chronic rhinosinusitis; polyps; paranasal sinuses

Скопировать выходные данные по ГОСТУ
Нуркеев Н.Б. ХРОНИЧЕСКИЙ ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ (Обзор литературы) / Н.Б. Нуркеев, А.А. Байбориева, Ж.М. Турапова // Вестник КРСУ. 2022. Т. 22. № 9. С. 110-117.