КРСУ жарчысы

Том 24, № 4 Номердин мазмуну
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОЛЛЕДЖДЕРИНИН РЕЙТИНГИН ТҮЗҮҮНҮН АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН СИСТЕМАСЫН ДОЛБООРЛОО
Кошоева Б.Б., Ирисмаматова М.А., Ташполотов Н.А. Макалада белгилүү бир критерийлерге жана параметрлерге негизделген колледждерди баалоо жана рейтингдөө системасын долбоорлоо жана түзүү процесси каралат. Дүйнөнүн, анын ичинде Кыргызстандын билим берүү системасындагы учурдагы кырдаал талдоого алынып, колледждер үчүн рейтинг системасын иштеп чыгуу за... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 24, № 3 Номердин мазмуну
КҮРӨӨ МАМИЛЕЛЕРИНДЕГИ БЛОКЧЕЙН: ИННОВАЦИЯ ЖАНА УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ
Сулайманова Ч.Н., Маликов А.М. Бул илимий эмгекте изилдөөнүн предмети блокчейн санариптик технологиясынын заманбап коомдогу күрөө мамилелери институтуна тийгизген таасири болуп саналат. Макалада каралган негизги көйгөй блокчейн технологиясынын күрөө операцияларынын салттуу процесстерине киргизген өзгөртүүлөрү. Бул эмгектин максат... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 24, № 2 Номердин мазмуну
ЗАМАНБАП СОЦИАЛДЫК ФИЛОСОФИЯДА СОЦИАЛДЫК ЭС ТУТУМДУ САНАРИПТЕШТИРҮҮНҮ КОНЦЕПТУАЛДАШТЫРУУ
Осмонова Н.И., Наумов Д.И. Макалада санариптештирүү процессинин социалдык эс тутумдун трансформациясына тийгизген таасири каралып, бул маселенин социалдык-философиялык изилдөөнүн илимий актуалдуулугун аныктаган теориялык жана прикладдык мүнөздөгү себептер аныкталган. Социалдык эс тутумду санариптик трансформациялоо процессин... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 24, № 1 Номердин мазмуну
ЭНЕРГЕТИКАЛЫК СУУСУНДУКТАРДЫН ӨНДҮРҮҮЧҮ БИЛДИРГЕН КУРАМГА ЫЛАЙЫК КЕЛИШИНЕ ТАЛДОО ЖҮРГҮЗҮҮ
Осмоналиева С.Т., Эрмекова Д.У., Сабирова Т.С., Мураталиева А.Дж., Бейшеналиев А.К. Акыркы жылдары, өзгөчө жаш муундун арасында алкоголсуз энергетикалык суусундуктарга суроо-талап күчөдү. Бул суусундуктар чарчоону, уйкучулукту жана концентрациянын жетишсиздигин азайтып, кошумча энергия булагы катары кабыл алынат. Энергетикалык суусундуктар - бул организмге таасир этүүчү кофеин жана... Читать далее
Номердин мазмуну
КРСУ жарчысы
Том 24, № 1
КРСУ жарчысы
Том 24, № 3
Подробная информация о журнале

Новости / Мероприятия

19 Мая 2021 г.
Журналу "ВЕСТНИК КРСУ" - 20 лет

В этом году журнал «Вестник КРСУ» празднует свой юбилей 20 лет. Первый выпуск был подписан в печать 22.03.2001 г. В связи со знаменательной датой хотим поделиться с нашими авторами и читателями достижениями, которых без вашего участия невозможно было бы достичь. В начале 2001 года по...

Читать далее