КРСУ жарчысы

Том 21, № 10 Номердин мазмуну
УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ МЕЗГИЛИНДЕ КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ПАРТИЯЛЫК ОРГАНДАРДЫН ЖАНА УЮМДАРДЫН ТҮЗҮМҮНДӨГҮ ӨЗГӨРҮҮЛӨР (1941–1945-ЖЖ.)
Орозахунова З.Ж. Бул макалада Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги партиялык органдардын жана уюмдардын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр каралат. Теманын актуалдуулугу өлкөнүн өтө татаал маселелерге туш болушу, аларды чечүү согуштун жыйынтыгына түздөн-түз таасирин тийгиши менен негизделген: бүтүндөй улуттук экономиканы, мамле... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 9 Номердин мазмуну
ЫМЫРКАЙЛАРДЫН ЖАНА НАРИСТЕЛЕРДИН ЖЕЛДЕТҮҮ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ПНЕВМОНИЯСЫНЫН АЙМАКТЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Боконбаева С.Дж., Насирдинов Ф.Р. Учурда наристелердин ооруларынын жана өлүмүнүн түзүмүндө перинаталдык патология биринчи орунган чыкты. Жаңы төрөлгөн балдардын ооруларынын ичинен неонаталдык пневмония маанилүү орунду ээлейт. Пневмониянын этиологиясы өзгөрмөлүү, так убактысы, курактык жана аймактык өзгөчөлүктөрү бар, бул аларды үзгү... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 8 Номердин мазмуну
ОРТО КЫЛЫМДАГЫ УЛУУ ЖИБЕК ЖОЛУНДАГЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН АРХИТЕКТУРАЛЫК МУРАСЫ
Муксинов Р.М., Бровко Я.В. Бул макалада орто кылымдагы Улуу Жибек жолудагы Кыргызстандын архитектурасынын тарыхы каралат. Жолдун түндүк бутагы каралат, тарыхый -архитектуралык мурастын маанисин ачып берген объекттерге мүнөздөмө берилет. Орто кылымдагы Кыргызстан байыркы түрк элдеринин маданий борбору катары эсептелет. Кыргызс... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 7 Номердин мазмуну
УКУКТУК АҢ-СЕЗИМДҮҮЛҮК ЖАНА ИНСАНДЫН УКУКТУК МАДАНИЯТЫ
Торомырзаев Т.Т., Боронбаев Т.Ж. Бул макалада инсандын укуктук маданиятынын коомдук өзгөчөлүгүн, түрлөрүн, ар түрдүү негиздер боюнча түзүмдөшүүсүн, сапаттык абалын, анын укук тармагындагы адамзаттык, мамлекеттик, коомдук жана инсандык маанидеги бардык баалуулуктарын камтыган кайсы бир деңгээлдеги укуктук аң-сезимдин, мыйзамдуулукту... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 6 Номердин мазмуну
ИЛИМИЙ ЭТОСТУН КАЛЫПТАНЫШЫ ЖАНА ӨНҮГҮШҮ: ЧЕНЕМ ЖАРАТУУЧУ ӨЛЧӨМДӨР
Сычев А.А., Коваль Е.А. Бул макалада ченем жаратуучу ракурста илимий коомдордун ишмердигин жөнгө салуучу ченемдерди андан ары өнүктүрүүнү болжолдоо үчүн критерийлерди алууга мүмкүндүк берүүчү, илимий этостун моделдерин өнүктүрүүнүн негизги тарыхый этаптарына талдоо жүргүзүлдү. Илимий этостун ченемдик баалуулуктарынын тарых... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 5 Номердин мазмуну
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЕСАРДЫК КЕСҮҮ ЖОЛУ МЕНЕН ТӨРӨТҮҮ ОПЕРАЦИЯСЫНДА ЖҮЛҮНГӨ БЕРИЛГЕН АНЕСТЕЗИЯ ҮЧҮН КӨРСӨТМӨЛӨРДҮ КӨБӨЙТҮҮДӨ КЛИНИКАЛЫК ПРОТОКОЛДОРДУН РОЛУ
Ашырбаев А.А., Самаганова А.Н., Мамбеталиева Д.С., Толбашиева Г.У. Жүлүнгө берилген анестезия хирургияда кеңири колдолунат. Жүлүнгө берилген анестезия ооруну жакшы басаңдатуу менен кесардык кесүү жолу менен төрөтүү операциясында көп артыкчылыктарга ээ. Жүлүнгө берилген анестезиядагы финансылык чыгымдар жалпы анестезияга салыштырмалуу кыйла азыраак. Клиникалык прото... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 4 Номердин мазмуну
УБАКТЫЛУУ ЖАЙГАШУУ ПУНКТТАРЫ ҮЧҮН ЭНЕРГЕТИКАЛЫК ЖАБДУУЛАРДЫ ТАНДОО
Разуваев А.В., Бурлаков В.И. Бул макалада климаттык шарттарга жараша убактылуу жайгашуу пункту катары автономдук объектти жылытуу үчүн жылуулук кубаттуулугунун чоңдугун аныктоо методикасы сунушталды. Объектти жылытуу үчүн жылуулук кубаттуулугун эсептөөгө керектүү зарыл болгон баштапкы маалыматтар аныкталды, убактылуу жайгашуу п... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 3 Номердин мазмуну
ШАЙЛОО-2020 – ШАЙЛОО ПРОЦЕССИНИН ЖАҢЫ ЭТАБЫ
Абдылдаева Н.У., Сарымсаков К.К. Бул макалада окутуу жана жарандын шайлоо укугуна болгон жаңы көз карашын калыптандыруу аркылуу шайлоо тармагын реформалоонун мүмкүн болгон айрым жолдору каралган. Макаланын корутундусунда 10–11-класстар үчүн шайлоо укугу жана процесси боюнча аң-сезимди жана сабаттуулукту жакшыртуу жаатында окуу прог... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 2 Номердин мазмуну
АРАБ ТИЛИНЕН ОРУС ТИЛИНЕ ТРОПТУК (ӨТМӨ) СҮЙЛӨМДӨРДҮ КОТОРУУНУН ЫКМАЛАРЫ (Курандын котормолорунун негизинде)
Чинлода М.С., Тагаев М.Дж. Эң ыйык адабий, диний жана маданий тексттердин бири Курандын негизинде араб тилинен орус тилине троптук (өтмө) сүйлөмдөрдүн маанисин чагылдыруунун ыкмаларына талдоо жүргүзүлдү. Типологиялык жактан да, ошондой эле маданияты, дүйнө таанымы жана бул тилде сүйлөгөндөрдүн аксиологиясы боюнча да бири-бири... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 1 Номердин мазмуну
КАРАКУШ МЭЭНИН КАДИМКИ ЖАНА ЖАБЫРКАГАНДАГЫ АБАЛЫ, АНЫН ИЧИНДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК МААЛЫМАТТАР. II БӨЛҮК (Адабияттарга сереп салуу)
Жанузаков Д.З. Бул макалада каракуш мээге мээ ишемиясы жана баш сөөк-мээ жаракаты сыяктуу патологиялык процесстердин тийгизген таасири каралат. Статистика боюнча инсульттун оорлошу каракуш мээнин кеңири инфаркты менен ооруган оорулуулардын 70%ында кездешет. Мээнин ишемиясын изилдөө чоң мааниге ээ, анткени бүткүл д... Читать далее
Номердин мазмуну
КРСУ жарчысы
Том 21, № 1
КРСУ жарчысы
Том 21, № 9
Подробная информация о журнале

Новости / Мероприятия

19 Мая 2021 г.
Журналу "ВЕСТНИК КРСУ" - 20 лет

В этом году журнал «Вестник КРСУ» празднует свой юбилей 20 лет. Первый выпуск был подписан в печать 22.03.2001 г. В связи со знаменательной датой хотим поделиться с нашими авторами и читателями достижениями, которых без вашего участия невозможно было бы достичь. В начале 2001 года по...

Читать далее