КРСУ жарчысы

Том 21, № 6 Номердин мазмуну
КЫРГЫЗ ТИЛДҮҮ АУДИТОРИЯ ҮЧҮН АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ МАТЕМАТИКАЛЫК ТЕКСТТЕРГЕ ЛИНГВОМЕТОДИКАЛЫК ТАЛДОО ЖҮРГҮЗҮҮ
Коконбай у. Н. Бул макалада англис тилиндеги сан атоочторду кыргыз тилдүү аудиторияда туура, адекваттуу жана натыйжалуу окутуунун актуалдуу лингвометодикалык максаттары каралган, мында негизги көйгөйлөрдү чечүүгө, башкача айтканда, тилдик-типологиялык айырмачылыктарга жана тилдер аралык терс интерференцияга өзгөчө... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 5 Номердин мазмуну
АМБУЛАТОРИЯЛЫК ШАРТТА ЖАШЫ УЛГАЙГАН БЕЙТАПТАРДЫН ЖҮРӨК ДҮЛӨЙЧӨСҮНҮН ФИБРИЛЛЯЦИЯСЫН КАНДЫН УЮП КАЛЫШЫНА КАРШЫ ДАРЫЛОО ШАЙКЕШТИГИ
Канат к. Базира Макалада жашы улгайган бейтаптардын жүрөк дүлөйчөсүнүн фибрилляциясын амбулаториялык шартта кандын уюп калышына каршы дарылоо шайкештиги каралган. Изилдөөнүн жыйынтыктары улгайган бейтаптарды кандын уюп калышына каршы дарылоонун жоктугун көрсөттү. Бейтаптардын басымдуу көпчүлүгү МНОну контролдоого м... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 4 Номердин мазмуну
ТОО ТЕКТЕРИНИН БЕКЕМДИГИНИН ПАСПОРТУН ТҮЗҮҮ МЕТОДИКАСЫ ЖӨНҮНДӨ
Рычков Б.А., Гончарова И.В., Комарцов Н.М., Кулагина М.А. Бул макалада МАМСт 21153.8–88ге ылайык тоо тектеринин бекемдигинин папортун түзүү ыкмасы каралган. Мындай паспорт болуп нормалдуу жана тийип турган чыңалуу координаттарында белгилүү ыкма менен алынуучу чектелген айлананы ийүүчү Мордун чыңалуусу эсептелет. Бир октуу чоюуда жана кысууда, ошондой эле... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 3 Номердин мазмуну
ПРОПОЦИОНАЛДЫК ШАЙЛОО СИСТЕМАСЫ ЖАНА АНЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОЛДОНУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Суранчиева Г.Т. Бул макаланын негизги максаты өкүлчүлүктүү органдарга шайлоо учурунда дүйнөлүк практикада колдонулган шайлоо системасынын негизги түрлөрүнө, атап айтканда, мажоритардык жана пропорционалдуу системаларга, ошондой эле алардын артыкчылыктарына жана кемчиликтерине талдоо жүргүзүү болуп эсептелет. Ушунун... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 2 Номердин мазмуну
УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ ЖЫЛДАРЫНДА КАЛКТЫ ДУШМАНДЫ ЖОК КЫЛУУГА МОБИЛИЗАЦИЯЛОО ПРОЦЕССИНДЕ АСКЕРДИК ГЕЗИТТЕРДИН МААНИСИ
Сумароков Л.И. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында СССРдин жетекчилиги советтик адамдардын баскынчы душманды талкалоого моралдык күчүн чыңдоо боюнча зор иштерди жасаган. Стратегиялык милдетти ишке ашыруу үчүн басма сөздүн коомдук аң-сезимге болгон таасири колдонулган. Советтик жоокерлерди фашисттик Германиянын аске... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 21, № 1 Номердин мазмуну
БИЙИК ТООЛУУ ШАРТТА ЦЕРЕБРАЛДЫК БУЗУЛУУЛАРДА ГЛИБЕНКЛАМИДДИН МЭЭНИН ЭЛЕКТРОЛИТТИК ГОМЕОСТАЗЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
Шувалова М.С., Шаназаров А.С., Балыкин М.В. Баш сөөк-мээ жаракатынан жана жалпы уйку артерияларынын эки тараптуу окклюзиясынан кийин, эксперимент жүргүзүү кандай бийиктикте өткөндүгүнө карабастан, жаныбарлардын өлүмүнүн негизги себеби мээнин шишиги болуп эсептелет. Электролиттик гомеостаздын бузулушу менен тыгыз байанышта болгон иондук каналд... Читать далее
Номердин мазмуну
КРСУ жарчысы
Том 21, № 1
КРСУ жарчысы
Том 21, № 5
Подробная информация о журнале

Новости / Мероприятия

19 Мая 2021 г.
Журналу "ВЕСТНИК КРСУ" - 20 лет

В этом году журнал «Вестник КРСУ» празднует свой юбилей 20 лет. Первый выпуск был подписан в печать 22.03.2001 г. В связи со знаменательной датой хотим поделиться с нашими авторами и читателями достижениями, которых без вашего участия невозможно было бы достичь. В начале 2001 года по...

Читать далее