КРСУ жарчысы

Том 23, № 12 Номердин мазмуну
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГИГИЕНАЛЫК ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРЫН ОПТИМАЛДАШТЫРУУ ҮЧҮН ИЧҮҮЧҮ СУУНУН КУРАМЫНДА ХИМИЯЛЫК ЗАТТАРДЫН КАМТЫЛЫШЫ БОЮНЧА СУНУШТАР
Волковская М.В. Макалада химиялык коопсуздукту камсыз кылуу жаатында Кыргыз Республикасында ичүүчү суунун сапатын гигиеналык ченемдөөнүн учурдагы абалына салыштырмалуу баа берилди. Азыркы учурда Кыргыз Республикасында борборлоштурулган жана борборлоштурулбаган ичүүчү суудагы химиялык заттардын камтылышына талаптард... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 23, № 11 Номердин мазмуну
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АГРОАЗЫКТҮЛҮК ЧӨЙРӨСҮНӨ ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КИРГИЗҮҮ МАСЕЛЕСИ
Баимова Ж.С. Макалада Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнүн азыркы этабында агроөнөр жай комплексиндеги инновациялык процесстерди ишке ашыруунун көйгөйлүү аспектилери каралды, анткени изилдөөчү-окумуштуулар агроөнөр жай комплексинин айыл чарба ишканаларына карата колдонулуучу инновациялык процесстин мазмунун а... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 23, № 10 Номердин мазмуну
УНИВЕРСИТЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДА ФИЛОСОФИЯНЫН ОРДУ
Осмонова Н.И., Иванская А.В. Макалада билимдин интегративдик жана универсалдуу формасы жана азыркы университеттик билим берүү системасынын ажырагыс бөлүгү катары философиянын орду жана ролу каралып, аны окутуу менен байланышкан актуалдуу көйгөйлөр талдоого алынган. Билим берүү процессинде философиянын академиялык дисциплина кат... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 23, № 9 Номердин мазмуну
ПЕРИПАРТАЛДЫК КАРДИОМИОПАТИЯ (Адабияттарга сереп салуу)
Аббасова М.А., Рустамбекова А.Р., Норузбаева А.М. Перипарталдык кардиомиопатия ‒ бул кош бойлуулуктун аягында же төрөттөн кийинки алгачкы бир нече айдын ичинде пайда болгон сол карынчанын дисфункциясы менен коштолгон салыштырмалуу сейрек кездешүүчү, бирок өтө коркунучтуу абал. Бул сереп салууда эпидемиологиялык маалыматтар, этиопатогенез, азыркы ад... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 23, № 8 Номердин мазмуну
ИМАРАТТАРДЫ ЖЫЛУУЛУК МЕНЕН КАМСЫЗДООДО ПАССИВДҮҮ КҮН ЭНЕРГИЯСЫН КОЛДОНУУ
Кириллов В.В., Сейдакматова З.Д., Темирбеков Э.А. Күн энергиясы аркылуу ысык суу жана жылуулук менен камсыздоо системаларынын пассивдүү элементтерине аныктама берилген жана аларды пайдалануунун максатка ылайыктуулугу көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасына (күн нурунун узактыгы 270-280 күнгө жетет) караганда күн нурунун узактыгы салыштырмалуу көп болгон... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 23, № 7 Номердин мазмуну
КЫРГЫЗСТАНДЫН ПЕРС БУЛУҢУНДАГЫ АРАБ ӨЛКӨЛӨРҮ МЕНЕН КЫЗМАТТАШТЫГЫ ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЫШКЫ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИНИН БУЛ АЙМАКТА ЖАЙГАШКАН ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРҮНҮН ИШМЕРДИГИ ЖӨНҮНДӨ
Тентимишов М.И. Бул макала Кыргызстандын Перс булуңундагы өлкөлөр менен кызматташуусу жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин бул аймакта жайгашкан чет өлкөлүк мекемелеринин ишмердиги жөнүндө өлкөнүн коомчулугунун маалымдуулугун жогорулатууга багытталган. Бүгүнкү күнгө чейин бул тема жалпыга маалымдо... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 23, № 6 Номердин мазмуну
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЗАМАНБАП ШАРТЫНДА ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮ УЮШТУРУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ
Данилова Т.А. Макалада эл аралык мыйзамдардын жана Кыргыз Республикасынын мектептик билим берүүнү жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн билим берүүнү уюштуруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын ченемдери берилген. Кадимки балдарды жана өзгөчө билим берүүгө муктаждыктары бар балдарды биргелешип окутуун... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 23, № 5 Номердин мазмуну
УЛГАЙГАН КУРАКТА ОНКОЛОГИЯЛЫК ООРУЛАРДЫН АСПЕКТИСИ КАТАРЫ ПАРАТОНЗИЛЛЯРДЫК АБСЦЕССТИН ӨРЧҮШҮНҮН КЛИНИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (Клиникалык учур)
Бакиева К.К., Насыров М.В., Асанкулов Э.К., Каримова Б.К. Өнөкөт тонзиллит ушул күнгө чейин тонзиллиттен келип чыккан системалык жана жергиликтүү татаалдашуулардын пайда болуу коркунучунан улам актуалдуу көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Жергиликтүү типтеги эң көп байкалган татаалдашуу – паратонзиллярдык абсцесс. Акыркысы, көпчүлүк учурларда, мурунку тонзи... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 23, № 4 Номердин мазмуну
САЛТТУУ ФЛОТАЦИЯЛЫК РЕАГЕНТТЕРДИ КОЛДОНУУ МЕНЕН АЛТЫН ЖЫЛГА КЕНИНИН АЛТЫН КАМТЫГАН РУДАЛАРЫН ФЛОТАЦИЯЛЫК БАЙЫТУУНУ ИЗИЛДӨӨ
Байкелова Г.Ш., Майрыкеев А.И. Макалада Баткен районунун Сох дарыясынын жээгинде жайгашкан Алтын Жылга алтын кенинин рудасы изилденген. Руданын негизги компоненттеринин мазмуну боюнча алтын-күмүш сульфид түрүнө кирет, мында пайдалуу компонент жез болуп саналат. Рудалык минералдар халькопирит, борнит, ковеллин, арсенопирит, эркин... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 23, № 3 Номердин мазмуну
ЕВРОПА БИРЛИГИНИН ЖАНА ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН МЫЙЗАМДАРЫН УНИФИКАЦИЯЛООГО САЛЫШТЫРМА ТАЛДОО ЖҮРГҮЗҮҮ
Нурматов Т.А. Макалада Евразия континентиндеги эки интеграциялык бирикменин – Европа бирлиги менен Евразия экономикалык бирлигинин эволюциясына салыштырма талдоо жүргүзүлгөн. Алар катышуучу мамлекеттердин мыйзамдарын өнүктүрүүнүн жана унификациялоонун ар кандай баскычтарында турушат, алар азыркы эл аралык мамилел... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 23, № 2 Номердин мазмуну
АСКЕР БАШЧЫСЫНЫН МЕДИА ОБРАЗЫН МИФТЕШТИРҮҮ ЖАНА МИФТЕШТИРҮҮДӨН ЧЕТТЕТҮҮ ТАЖРЫЙБАСЫ
Слободянюк Н.Л. Коомдо белгилүү бир көз караштарды калыптандырууда аскер башчынын образына кайрылуу маселеси каралат. Медиа жана маалымат мейкиндигинде белгилүү мифологиялык контекстти куруу аркылуу идеологиялык көз караштарды калыптандыруу жана социалдык динамиканы башкаруу үчүн негиз катары тарыхый ишмерлердин об... Читать далее
Номердин мазмуну

КРСУ жарчысы

Том 23, № 1 Номердин мазмуну
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТРЛИГИНИН АЛДЫНДАГЫ УЛУТТУК ГОСПИТАЛДЫН ПРОКТОЛОГИЯ БӨЛҮМҮН УЮШТУРУУ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ
Мадаминов А.М., Маанаев Т.И., Бектенов Ы.А., Айсаев А.Ю. Бул эмгектин максаты жалпы коомчулукту Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Улуттук госпиталдын проктология бөлүмүн уюштуруу жана калыптануу тарыхы менен тааныштыруу болуп саналат. Проктология бөлүмү 1980-жылы ачылган. Учурда бөлүмдө колопроктологиялык ооруларды диагност... Читать далее
Номердин мазмуну
КРСУ жарчысы
Том 23, № 1
КРСУ жарчысы
Том 23, № 11
Подробная информация о журнале

Новости / Мероприятия

19 Мая 2021 г.
Журналу "ВЕСТНИК КРСУ" - 20 лет

В этом году журнал «Вестник КРСУ» празднует свой юбилей 20 лет. Первый выпуск был подписан в печать 22.03.2001 г. В связи со знаменательной датой хотим поделиться с нашими авторами и читателями достижениями, которых без вашего участия невозможно было бы достичь. В начале 2001 года по...

Читать далее